Eco Ring網店推出新功能:會員積分計劃 及 會員推薦計劃

Eco Ring網店推出新功能:會員積分計劃 及 會員推薦計劃  各位會員只需要於網店購物每滿港幣200元即可獲得1分積分,1分積分=港幣1元,積分可以喺下次消費嘅時候當現金使用。 現有會員介紹新會員後,當新會員第一次購物及交易成功後,現有會員將會經電郵收到港幣200元介紹優惠碼。介紹俾朋友越多,自己都可以減多啲~  


喺Eco Ring網店消費嘅各位要注意啦~~
各位會員只需要於網店購物每滿港幣200元即可獲得1分積分,1分積分=港幣1元,積分可以喺下次消費嘅時候當現金使用。
買多啲就會儲多啲,下次就可以使少啲
想知自己依家儲咗幾多積分可以即刻登入帳戶,按右上Account,於My Reward Point就可以睇到㗎啦!

提提你依家仲有會員推薦計劃
現有會員介紹新會員後,當新會員第一次購物及交易成功後,現有會員將會經電郵收到港幣200元介紹優惠碼。介紹俾朋友越多,自己都可以減多啲~
想了解多啲可以到以下網址睇睇